James Matthew Jackson, Cynthia Jackson, Leola Jackson, and Grandson